Kancelaria Podatkowa Paragraf, Tel: 512-361-161 / 22 757-98-97Email: paragrafbiuro@interia.euAdres​​​​​Ul.Zielona 19, 05-552 Magdalenka

Informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies. Odwiedzając naszą stronę bez dokonania zmian ustawień swojej przeglądarki, wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookies w celu ułatwienia korzystania z serwisu. Polityka prywatności.

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

Kancelaria Podatkowa Paragraf Sp. z o.o.  ul. Zielona 19, 05 – 552 Magdalenka, Tel. 91 461 30 81, email: paragrafbiuro@interia.eu

 

Wstęp

Realizując postanowienia Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2017 r. poz. 1219 z późn. zm.), rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1), dalej: RODO, ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2017 r. poz. 1907 z późn. zm) Kancelaria Podatkowa Paragraf Sp. z o.o. , zwana w dalszej części Regulaminu „Usługodawcą”, z siedzibą w Magdalence ul. Zielona 19, 05-506 Magdalenka, wprowadza niniejszy Regulamin określający w szczególności rodzaje i zakres świadczonych usług droga elektroniczną, warunki świadczenia tych usług, w tym wymagania techniczne oraz zakazy dostarczania treści bezprawnych, politykę prywatności, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług droga elektroniczną oraz warunki przesyłania informacji handlowej. 

Rozdział 1 Postanowienia ogólne

1. Definicje pojęć użytych w Regulaminie:

a) Ustawa - Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1219 z późn. zm.).

b) System teleinformatyczny - zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu prawa telekomunikacyjnego.

c) Usługi świadczone drogą elektroniczną - usługi, których wykonanie następuje przez wysyłanie i odbieranie danych za pomocą systemów teleinformatycznych, na indywidualne żądanie Usługobiorcy, bez jednoczesnej obecności stron, przy czym dane te są transmitowane za pośrednictwem sieci publicznych w rozumieniu prawa telekomunikacyjnego.

d) Środki komunikacji elektronicznej - rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności pocztę elektroniczną.

e) Usługodawca – Kancelaria Podatkowa Paragraf Sp. z o.o.  ul. Zielona 19, 05 – 552 Magdalenka f) Usługobiorca - podmiot korzystający z usług Usługodawcy, który jest stroną umowy o świadczeniu usług będący osobą fizyczną, osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, który zobowiąże się do przestrzegania niniejszego regulaminu. Usługobiorcą jest również podmiot, który zamówi świadczenie określonych usług drogą elektroniczną na zasadach poniżej określonych.

2. Usługodawca świadczy usługi drogą elektroniczne pod adresem: www.paragrafkancelaria.com

3. Wyrażenie zgody na przestrzeganie niniejszego Regulaminu przy uruchamianiu usługi dostępnej na stronie www.paragrafkancelaria.com jest równoznaczne z pełną akceptacją warunków Regulaminu bez konieczności sporządzenia odrębnej umowy. 

Rozdział 2 Rodzaje i zakres świadczonych usług drogą elektroniczną

1. Usługodawca świadczy usługi drogą elektroniczną poprzez: Formularz Kontaktowy

 

Rozdział 3 „Formularz kontaktowy”

1. Formularz Kontaktowy, polega na bezpłatnym udostępnieniu Użytkownikom kontaktu z Usługodawcą celem uzyskania informacji o ofercie, dostępności i zakresie usług świadczonych przez Usługodawcę w ramach prowadzonej działalności gospodarczej,

2. Umowa o świadczenie usługi Formularz Kontaktowy zawierana jest na czas określony i ulega rozwiązaniu z chwilą wysłania odpowiedzi na zapytanie Użytkownika, które zostało złożone za pośrednictwem formularza kontaktowego.

2. Usługa Formularz kontaktowy jest świadczona nieodpłatne.

3. Formularz kontaktowy został udostępniony Użytkownikom Strony w zakładce „Kontakt”.

4. Do zawarcia umowy o świadczenie usługi Formularza Kontaktowego dochodzi z chwilą kliknięcia przez Użytkownika przycisku „Wyślij wiadomość”, po uprzednim prawidłowym wypełnieniu pól formularza kontaktowego, znajdującego się na Stronie w zakładce „Kontakt”, które obejmuje:

 a) Podanie danych osobowych: imię, nazwisko, adres elektroniczny (email).

 b) Podanie treści zapytania.

 c) Zaakceptowanie Regulaminu poprzez zaznaczenie przycisku wyboru o treści: „Akceptuję Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną”.

 d) Zaznaczenie przycisku wyboru dotyczącego wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

5. Dopełnienie przez Użytkownika czynności wskazanych w ust. 4 powyżej, jest równoznaczne z:

a) wyrażeniem przez Użytkownika zgody na świadczenie drogą elektroniczną przez Operatora usługi Formularz Kontaktowy,

b) wyrażeniem przez Użytkownika zgody na przetwarzanie jego danych osobowych przez Operatora zgodnie z zasadami przewidzianymi w z zasadami przewidzianymi w RODO, w szczególności w art. 7 RODO, w celu świadczenia usługi Formularz Kontaktowy.

 6. Użytkownik ma prawo zrezygnować z usługi Formularz Kontaktowy przed uzyskaniem odpowiedzi na złożone zapytanie.

7. Rezygnacja z usługi Formularz Kontaktowy, o której mowa w ust. 6 powyżej, polega na wysłaniu oświadczenia o rezygnacji z usługi Formularz Kontaktowy do Operatora na adres elektroniczny (email) paragrafbiuro@interia.eu adresu elektronicznego (email), który został zgłoszony w formularzu kontaktowym.

8. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia usługi Formularz Kontaktowy w każdym momencie.

9. W wypadku, o którym mowa w ust. 8 powyżej, Usługodawca jest bezwzględnie zobowiązany do usunięcia wszelkich danych osobowych Użytkowników zebranych w celu świadczenia powyższej usługi.

Rozdział 4 Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

1. Usługodawca świadczy usługi na rzecz Usługobiorcy w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie lub indywidualnej ofercie, jeśli taka została złożona i przyjęta przez Usługobiorcę.

2. Usługobiorca zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego Regulaminu.

3. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze strony internetowej Usługodawcy w sposób zgodny z prawem z poszanowaniem dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich.

4. Usługobiorca zobowiązany jest do przestrzegania zakazu nadużywania środków komunikacji elektronicznej oraz niedostarczania przez lub do systemów teleinformatycznych Usługodawcy następujących treści:

a) powodujących zachwianie pracy lub przeciążenie systemów teleinformatycznych Usługodawcy lub innych podmiotów biorących bezpośredni lub pośredni udział w świadczeniu usług drogą elektroniczną,

b) naruszają dobra osób trzecich, ogólnie przyjęte normy społeczne lub są niezgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

5. W przypadkach szczególnych mających wpływ na bezpieczeństwo lub stabilność systemu teleinformatycznego, Usługodawca ma prawo do czasowego zaprzestania lub ograniczenia świadczenia usług, bez wcześniejszego powiadomienia i przeprowadzenia prac konserwacyjnych mających na celu przywrócenie bezpieczeństwa i stabilności systemu teleinformatycznego.

6. Usługodawca zapewnia Usługobiorcom, iż podane przez nich dane osobowe zostaną przez Usługodawcę zachowane w tajemnicy, która obejmuje informacje przekazywane w publicznej sieci Internet, a dotyczące i wprowadzone przez Usługobiorców tylko w obrębie systemu teleinformatycznego Usługodawcy i tylko w przypadku, w którym informacje te nie są publicznie dostępne lub ich ujawnienie nie jest niezbędne dla prawidłowego świadczenia usługi, której dotyczą. Informacje przekazywane przez Usługobiorców mogą zostać ujawnione jedynie za uprzednią zgodą Usługobiorcy lub w przypadku, gdy obowiązek taki wynika z obowiązujących przepisów prawa.

7. Usługodawca rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni, licząc od dnia jej wniesienia. Jeśli reklamacja w tym czasie nie może zostać rozpatrzona, Usługodawca w tym terminie powiadamia reklamującego na piśmie o przyczynach opóźnienia i przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji.

8. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.

9. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę można składać pisemnie na adres Usługodawcy lub w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: paragrafbiuro@interia.eu

10. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.

Rozdział 5 Szczególne zagrożenia związane z korzystaniem z usługi świadczonej drogą elektroniczną

1. Korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiąże się z wystąpieniem ryzyka zainfekowania systemu informatycznego przez niepożądane oprogramowanie, także takiego którego jedynym celem jest wyrządzanie szkód.

2. W celu uniknięcia zagrożeń związanych z niechcianym zainfekowaniem systemu informatycznego rekomendowane jest zainstalowanie oprogramowania antywirusowego na komputerze, z którego Usługobiorca korzysta. Zaleca się, aby program antywirusowy był stale aktualizowany, niezwłocznie po ukazaniu się aktualizacji możliwych do zainstalowania.

3. Dodatkowo zaleca się, aby Usługobiorca miał uruchomioną na komputerze zaporę systemową.

4. Poza zagrożeniami wynikającymi z zainfekowania systemu informatycznego, wśród możliwych zagrożeń znajdują się także ataki hackerów. Usługodawca oświadcza, iż stosuje zabezpieczenia mające na celu uniemożliwienie lub znaczne utrudnienie włamania się do systemu Usługodawcy. 

Rozdział 6 Postanowienia przejściowe i końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.